JemyzGłową

Regulamin Strony internetowej www.jemyzglowa.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Dietetykiem umowę niezwiązaną bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.jemyzglowa.pl
4. Dietetyk (zwany również Administratorem ) Magdalena Ziółek ul. Rydygiera 15a, Warszawa 01-793. Dane firmy: Jemy z Głową Magdalena Ziółek, NIP: 5252918616, REGON: 522779166, ul. Rydygiera 15a, Warszawa
5. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady
dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie.
6. Produkt cyfrowy – Produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie
wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o
dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresy planowania żywieniowego oraz
suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Dietetyka i Klientów.
3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a) Dostęp do Internetu,
b) Standardowy system operacyjny,
c) Standardowa przeglądarka internetowa,
d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w
Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Dietetyka jest
umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia z
Dietetykiem umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w
Sklepie.

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem
Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Dietetyk podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu Sklepu.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
jemyzglowa@gmail.com. W reklamacji Klient powinien podać imię i
nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Dietetyk będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub poprzez zakup za pośrednictwem podpiętej bramki płatniczej.
W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się z Dietetykiem.
2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki
płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Dietetykiem.
Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w
formularzu zamówienia.
3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Dietetykiem może zostać zawarta
umowa określonego rodzaju:
a. W przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dietetyk zastrzega sobie
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane
lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Dietetyka co do ich poprawności. W takim
przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o
wątpliwościach Dietetyka. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia
wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W
przypadku braku danych pozwalających Dietetykowi na podjęcie kontaktu z Klientem,
Dietetyk udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Dietetyk nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i
poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§5
Konsultacje dietetyczne

1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji:
a. Online

i. Klient umawia się na konsultację dietetyczną
ii. Po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący wpłaca całą
kwotę w wysokości 369 zł za pomocą bramki płatności. W przypadku kompleksowej współpracy dietetycznej klient opłaca koszt w wysokości 399 lub 529 zł w zależności od wybranego pakietu współpracy. 
iii. Klient otrzymuje na podany adres mailowy wytyczne, plan żywieniowy (jeśli Klient zakupił opcję konsultacji dietetycznej z planem) oraz dalszy termin konsultacji (jeśli takowy jest niezbędny do wyznaczenia w uznaniu Dietetyka).

2. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
medycyny.
3. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania
założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
4. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające
z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji
przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez
niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść
negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
5. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie
nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia,
przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na
stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
6. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w
stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej
suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności
za negatywne skutki ich stosowania.
7. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług
dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom
trzecim
8. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetyka jest zaakceptowanie
Regulaminu.

§ 6
Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane
są Klientowi na etapie składania zamówienia.

2.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Płatności na konto bankowe nr: 0810 2010 2600 0018 0205 3917 52

4. Plan dietetyczny (jeżeli Klient dokonał wyboru pakietu z planem żywieniowym) oraz pozostałe materiały zostaną wysłane Klientowi do 7 dni roboczych od konsultacji.

§ 7
Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp.
następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia
wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu
elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8.

§ 8
Prawa własności intelektualnej

 1. Dietetyk poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte na serwisie firmy Jemy z Głową Magdalena Ziółek, teksty, grafiki, zdjęcia, logo, w tym również w Sklepie oraz produkty elektroniczne
  są własnością Administratora bądź zostały przez niego użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć, materiałów graficznych, tekstów zamieszczonych na stronie www.jemyzglowa.pl oraz na Portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram przez administratora serwisu bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej która również posiada do nich prawa autorskie.
 3. Klient który dokonuje zakupu, nie jest uprawniony do kopiowania i rozpowszechniania tekstów, opracowań, materiałów graficznych, ebooków, webinarów, szkoleń w całości lub we fragmentach, utrwalania lub zwielokrotniania ich w celu rozpowszechniania, komercyjnego wykorzystywania w jakikolwiek sposób. Klient jest zobowiązany do dbania o to, by osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków ani pozostałych treści dostępnych w serwisie jemyzglowa.pl w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami zawartymi w danym ebooku.
 4. Zabronione jest pobieranie zdjęć z serwisu i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do celów marketingowych i handlowych.
 5. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą
  Serwisu należą do Dietetyka (Administratora).
 6. Bezprawne kopiowanie i rozpowszechnianie treści lub materiałów zawartych na stronie www.jemyzglowa.pl, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 7. W przypadku bezprawnego wykorzystania wpisu lub części bądź całości materiałów pochodzących ze strony www.jemyzglowa.pl bądź zakupionego na stronie ebooka, poradnika, czy webinaru, Dietetyk (Administrator), jest upoważniony do naliczenia od korzystającego, wynagrodzenia w wysokości 10.000,00 zł za każdy wpis czy treść bądź ebooka, którego dotyczy naruszenie. 

§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Dietetyka umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o
dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów
przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją
uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dietetyka o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10
Odpowiedzialność za wady

1. Dietetyk ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
2. Dietetyk jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Dietetyka,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może kontaktować się ze Dietetyka zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą
elektroniczną.
5. Dietetyk ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.
6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta
niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź
nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też
niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani
orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja
dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w
rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma
charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją
wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń
dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem
jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają
na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi
konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dietetyk.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz
ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za
pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://jemyzglowa.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Dietetyk wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi
umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony
konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu
sporu wynikłego z zawartej umowy,

4. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Dietetyka,
5. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

  1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do
   zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności
   warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
   2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
   rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce
   wykonywania działalności gospodarczej przez Dietetyka. Postanowienie to nie znajduje
   zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu
   rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
   3. Dietetyk zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych
   przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022.